Normativa menjador

L’ús del Servei de Menjador és lliure i voluntari per a cada família. Cadascuna rebrà informació dels drets i deures del Servei de Menjador, que suposen la seva acceptació.

L’alumnat ha de complir les normes de convivència aquí recollides i acordades pel Consell Escolar de Centre.

L’AMPA, el Consell Escolar de Centre i el concessionari portaran a terme un seguiment del Servei de Menjador per tal de prendre les mesures adequades a cada nova problemàtica, tot adequant-les al Projecte Educatiu del Centre.

La responsable del Servei de Menjador atendrà les famílies per telèfon (Irene Santa: 629.325.484) per tal d’aclarir dubtes i/o consultes, informar o concertar una trobada presencial, si s’escau.

Sempre que un infant requereixi una atenció especial l’escola informarà al concessionari sobre el tracte que sigui requerit. La coordinadora comunicarà a l’escola qualsevol incidència amb aquest alumne.

En cas de pluja els alumnes d´Educació Infantil i Primària utilitzaran els espais i/o aules que determini la direcció del centre. Normalment s’utilitzaran les aules dels cursos on hi hagi alumnat que faci ús del servei de menjador escolar.

Els dies que el pati d´Educació Infantil no es pugui utilitzar degut a les pluges, els alumnes aniran a jugar a les aules d’Ed. Infantil.

Les tardes que l’alumnat no tingui classe els monitors i monitores seran els encarregats de fer l’entrega a les famílies de la mateixa manera que ho fan els tutors i tutores corresponents.

Cap alumne podrà sortir de l’escola en horari de menjador. Si ha de fer-ho per qualsevol motiu s’haurà de comunicar per escrit a la tutora o al conserge que ho faran arribar a l’Administradora de menjador i només podrà sortir sol si es fa constar expressament en l’escrit; en cas contrari se l’haurà de venir a recollir.

Mensualment es farà arribar el full de menús a les famílies.

Trimestralment i des de coordinació es farà arribar un informe personalitzat de tots els alumnes fixos d’Ed. Infantil.

Mesures disciplinàries:

Les accions comeses pels alumnes que siguin contràries a les Normes de Convivència seran sancionades d’acord amb les mesures correctores que es preveuen a la Normativa de Funcionament de Centre (NOFC).

Accidents i/o malaltia:

En funció de la gravetat de l’accident o indisposició, procedirem a:

Si l’accident o l’incident és lleu, per exemple una rascada, un petit cop… el monitor/a rentarà la ferida amb aigua. Si s’escau hi posarà una tireta. En cas de petites contusions aplicarà gel i controlarà la reacció.

Si l’accident o l’incident és de major gravetat, com per exemple una pèrdua de coneixement, ferida amb pèrdua de sang, convulsions o febres molt altes, cop molt fort, regirades de turmells, un tall profund… el coordinador donarà avís a la família i a l’escola. Si no és greu i es localitza la família, serà aquesta qui portarà l’infant a l’hospital. Si no és així el coordinador/a trucarà directament un transport especialitzat i acompanyarà l’infant amb l’ambulància i l’acompanyarà fins que arribin els familiars.

En tot moment  l’escola es mantindrà informada.

 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR:

Inscripció:

Els usuaris nous que facin ús del Servei de Menjador escolar de manera regular durant tot el curs escolar han de formalitzar la inscripció a través del formulari on-line del menjador: https://www.inscripcionsipagaments.com/formulari/36

L’eina permetrà altres funcionalitats com la variació de dades personals, o l’autorització per a la recollida de l’alumne/a durant l’espai migdia. També es garanteix una atenció personalitzada diàriament de 9h a 9.30h al porxo de l’escola. Cada família haurà d’omplir el model formalitzat que el concessionari facilitarà a l’escola.

No s’acceptarà cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei Menjador.

El primer dia del servei de menjador serà el 13 de setembre de 2021. Els infants de P3, amb motiu del Pla d’Acollida del Centre, poden utilitzar el servei de menjador a partir del dilluns 20 de setembre de 2021.

 

Modalitats d’inscripció:

  • Alumne/a fix:utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 o més dies a la setmana.
  • Alumne/a eventual: utilitza el servei menys de 3 dies a la setmana.

 

Cobrament:

A l’inici del curs escolar es cobrarà un rebut de 100€ en concepte de bestreta inicial. Aquesta es mantindrà per al curs següent o es retornarà en acabar el curs escolar, si la família ho sol·licita de forma expressa. Únicament es retornarà de forma automàtica a l’alumnat de 6è de Primària, descomptant el rebut de menjador del mes de juny.

Mensualment es cobraran els dies de Servei de Menjador disposats*, descomptant les festes locals o de lliure elecció del centre, mitjançant rebut bancari el dia 10 del mes següent.

L’alumnat eventual podrà abonar els dinars per domiciliació bancària, prèvia autorització de bestreta, o bé haurà d’abonar l’import del menú eventual a l’administrador/a de menjador el dia abans o el mateix dia (de 9 a 9.30h),

L’alumnat de nova incorporació durant el curs escolar sol·licitarà el full d’inscripció a l’administrador/a del Servei de Menjador. Un cop entregat es carregarà de forma immediata la bestreta de 100€.

 

Protocol de cobrament d’impagats:

En el cas d’impagats es comunicarà mitjançant trucada telefònica al titular del servei per rebre la informació dels motius de la devolució del rebut, alhora que s’entregarà una carta via fill/a i amb duplicat per la direcció de l’escola, amb l’import del deute pendent d’abonar en el compte corrent indicat abans de 7 dies naturals. Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió del Servei de Menjador a partir del 7è dia, que serà comunicada a continuació i oficialment per burofax.

Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària de 6€, més les despeses de tramitació (burofax…).

La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador passa a ser causa d’exclusió del Servei de Menjador de forma immediata.

Abans de qualsevol comunicació d’exclusió dels serveis s’informarà l’AMPA, amb posterior comunicació a la direcció de l’escola.

 

Ajudes individuals de menjador:

Del preu del servei es descomptarà a cada alumne l’import assignat pel Consell Comarcal de La Selva en concepte d’ajuts individuals de menjador escolar. El Consell Comarcal de la Selva lliurarà a l’AMPA l’import de les ajudes, que les posarà en disposició de l’empresa concessionària del servei de menjador i aquesta ho justifiqui mitjançant la presentació dels rebuts dels alumnes beneficiaris.

 

Tractament de les absències i baixes definitives del servei:

Les absències per malaltia, excursions i/o sortides no cal comunicar-les. Atès que el rebut mensual del Servei de Menjador és només pels dies disposats. En tot cas en els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial es recomana informar al tutor/a.

En el cas de les baixes temporals i/o definitives s’ha d’informar sempre i quan es vulgui recuperar la bestreta del servei de menjador. Cal presentar un escrit a l’administrador/a del servei comunicant el dia que l’usuari es doni de baixa del servei, o amb antelació.

 

Bústia Oberta:

Hi haurà un model a disposició de les famílies usuàries del Servei de Menjador a fi de canalitzar els suggeriments, consultes, queixes o reclamacions relatives al servei. El

 

podeu recollir a diari de 9h a 9.30h a l’entrada de l’escola amb l’administradora del servei.

El full podrà ser entregar en mà a la coordinador/a del Servei de Menjador o bé dipositar-lo a la bústia de l’AMPA.

 

Preus:

Els preus del Servei de Menjador amb IVA Inclòs per al curs 2021-2022 són:

MODALITATS

PREU
Alumne/a fix (mínim 3 o més dies a la setmana) 5,95€
Alumnes eventuals (menys de 3 dies a la setmana) 6,50€

 

 

Caldes de Malavella, juny de 2021

 

 

(*) pendent d’aprovació del Consell Escolar de Centre

 

 

 

Telèfons de contacte:

Administració i Monitoratge (Irene):                                                         629.325.484 / 972 24.46.45 Cuina i menjador (de 9 a 9.30h; o de 12.30 a 15h en cas d’urgències):